Kachle Orava | Róbert Kopilec

Návrh, výstavba, rekonštrukcia kachlí a stavaných šporákov

Komín

Komín slúži na bezpečné odvedenie spalín (dymu) zo spotrebiča na pevné alebo iné palivo do vonkajšieho priestoru.

Dobrý a bezpečný komín je dôležitou podmienkou, aby mohli dobre a bezpečne fungovať aj vaše kachle, šporák alebo iný spotrebič na pevné palivo.

V zmysle súčasných právnych predpisov SR (vyhláška 401/2007 Z.z.) musí byť v trvale užívaných stavbách nový komín viacvrstvový (s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou). V občasne využívaných stavbách možno vyhotoviť aj jednovrstvový komín (napríklad vymurovaný z pálených alebo šamotových tehál a omietnutý).

Pokiaľ sa má využiť starý komín je potrebné, aby ešte pred pripojením spotrebiča (respektíve výstavbou kachlí alebo šporáka) posúdil kominár (revízny technik komínov), či môže byť takýto spotrebič na komínový prieduch napojený (rozhodujúci je druh paliva, typ spotrebiča a výkon spotrebiča). Pokiaľ je komín nevyhovujúci, je potrebná jeho úprava – vyvložkovanie (pokiaľ to stav a parametre komína umožňujú) alebo výstavba nového komína.

Pred začiatkom výstavby kachlí a šporákov je potrebné predložiť potvrdenie o vykonaní preskúšania komína od kominára alebo revízneho technika komínov. Pri preskúšaní je potrebné uviesť základné parametre kachlí alebo šporáka, ktoré sa dozviete od kachliara.

Čistenie a kontrola komína

Komín v trvalo užívaných priestoroch sa musí počas prevádzky čistiť (vymetať) a kontrolovať aspoň raz za 4 mesiace. Pokiaľ je komín dočasne mimo prevádzku, musí sa vždy vyčistiť a skontrolovať pred opätovným uvedením do prevádzky. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za 2 roky.

Komín pre kachle a stavaný šporák

Pre bežné typy kachlí a stavaných šporákov je vhodný komín s nasledovnými parametrami:

  • trojvrstvový komín s keramickou vložkou alebo murovaný tehlový omietaný komín (v občasne užívaných stavbách, prípadne aj v trvale užívaných stavbách, pokiaľ ho kominár posúdil ako vyhovujúci),
  • vnútorný priemer komínového prieduchu 16 – 18 cm,
  • účinná výška komína cca. 5,5 m (vzdialenosť od zaústenia dymovodu do komína - sopúcha po vrch komína),
  • komínový sopúch 90° (zaústenie do komína T kus),
  • výška zaústenia do komína u kachlí – vrchný vnútorný okraj sopúcha o cca. 10 cm nižšie ako bude vrch kachlí, vždy minimálne 90 cm od dreveného stropu,
  • výška zaústenia do komína u šporáka – vrchný vnútorný okraj sopúcha vo výške:
    • 120 cm od spodného okraja šporáka (kobka z 2 radov kachlíc),
    • 140 cm od spodného okraja šporáka (kobka z 3 radov kachlíc).

Okrem vyhovujúceho technického prevedenia a dimenzií komína je dôležité aj vhodné situovanie komína.

Pokiaľ komín ešte nemáte postavený, doporučujem Vám v prípade záujmu o výstavbu kachlí alebo šporáka včasnú konzultáciu s kachliarom aj ohľadne dimenzií a situovania komína.

2010 - 2013 © Róbert Kopilec • kopilec@kachle-orava.sk • 0944/144664